No. Name Population (2009 National Census) Area (Sq. Km) Description
1 966 Ndanai/Abosi 37,149 90.00 Abosi, Kaplomboi, Kapchumbe, Gelegele, Kipsimbol, Koiyet, Ndanai, Kipsingei, Cheplelwa and Chepkeigei Sub–Locations of Bomet County
2 967 Chemagel 32,234 58.30 Kipajit, Emityot, Yaganek, Kaplong, Kapchepkoro, Sotik and Chebongi Sub–Locations of Bomet County
3 968 Kipsonoi 35,194 130.70 Kipsonoi, Chebole, Kinyelwet, Kapkures, Oldebesi, Burgei, Kapkelei, Motiret and Sigorian Sub–Locations of Bomet County
4 969 Kapletundo 40,368 80.30 Keronjo, Kiimawit, Balek, Chesilyot, Togomin, Chebilat, Kimolwet, Kapkesembe, Kamungei, Kenene,Chebirbelek, Siroin and Kapkoitim Sub–Locations of Bomet County
5 970 Rongena/ Manaret 22,344 86.90 Chebilat, Manaret, Mabwaita, Monire, Rongena, Kipngosos and Tembwo Sub–Locations of Bomet County